Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για επικείμενη αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.20

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.20

Αξ. Κύριοι,

Συνημμένη παραθέτουμε Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατα την 30.09.20.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.20

 

Εκτύπωση Email

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ενημερωτική ανακοίνωση σε σχέση με δημοσίευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 προς ενημέρωσή σας.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ανακοίνωση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.

 

Με εκτίμηση

 

Louthan Secretarial Ltd

Attachments:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Email

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Ενημερώνουμε ότι σήμερα, 28 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και παραθέτουμε τα ακόλουθα:

- σχετική Ανακοίνωση

- Ειδοποιήσεις Ανάληψης Θέσης από Διευθυντές καθώς και Ειδοποίηση Ανάληψης Θέσης από τους εξωτερικούς ελεγχτές της Εταιρείας.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

3. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

4. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

Εκτύπωση Email

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτεται Ειδοποίηση και το Πληρεξούσιο Έγγραφο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ η οποία θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος Διαμ. 301, 1066 στη Λευκωσία, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 και ώρα 16:30.

Δημοσιοποίηση της Ειδοποίησης θα γίνει επίσης και στην ημερήσια εφημερίδα "ΑΛΗΘΕΙΑ" στις 31 Ιουλίου 2020. Επιπλέον η Ειδοποίηση, το Πληρεξούσιο Έγγραφο, η Ετήσια Έκθεση και όλες οι σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου θα βρίσκονται διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.toxotisinvestments.com.

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

Εκτύπωση Email