Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το 2018 που περιλαμβάνει τις μη-ελεγμένες, ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2018.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LTD

Attachments:

1.     ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018

2.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Συνημμένη παραθέτουμε ανακοίνωση για Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 για εξέταση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για το 2018.

 

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Email

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

 

Συνημμένη παραθέτουμε διασπορά μετοχικού κεφαλαίου για περίοδο μέχρι 30.6.2018.

 

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

 

Attachments:

1.     ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ 30.6.2018

Εκτύπωση Email

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί/ές Κύριοι/ίες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα, Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε βρείτε συνημμένα τα σχετικά ακόλουθα έγγραφα:

- Ανακοίνωση

-Ειδοποιήσεις Ανάληψεις Θέσης από διευθυντές και Ειδοποίηση Ανάληψης Θέσης από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

2.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

3.     ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

4.     ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

 Επισυνάπτεται η Ειδοποίηση και το Πληρεξούσιο Έγγραφο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ η οποία θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος Διαμ. 301, 1066 στη Λευκωσία, την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 16:30.

Δημοσιοποίηση της Ειδοποίησης θα γίνει επίσης και στην ημερήσια εφημερίδα "Αλήθεια" στις 14 Ιουνίου 2018. Επιπλέον η Ειδοποίηση, το Πληρεξούσιο Έγγραφο, η Ετήσια Έκθεση και όλες οι σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου θα βρίσκονται διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.toxotisinvestments.com.

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMTED

Attachments:

1.     ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

2.     ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε σχετική ανακοίνωση συνοδευόμενη από Έκθεση και Ενοποιημένες Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017 καθώς και Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017.

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2.     ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3.     ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εκτύπωση Email