Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

εκ παραδρομής της συνημμένης ανακοίνωσης, δεν δημοσιεύτηκαν η Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 και ως εκ τούτου παρατίθενται στο συνημμένο.

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

FINANCIAL STATEMENTS

Εκτύπωση Email

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (Ρυθμιζόμενη Αγορά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (Ρυθμιζόμενη Αγορά)

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του σχετικά με την εταιρεία Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, ανακοινώνει την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από σήμερα Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022, καθότι έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής. Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει υποβάλει και δημοσιοποιήσει την εκκρεμούσα οικονομική πληροφόρηση, δηλαδή την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2020 καθώς και την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2021. Λευκωσία, 21 Μαρτίου 2022

Announcement

Εκτύπωση Email

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (Ρυθμιζόμενη Αγορά)

                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (Ρυθμιζόμενη Αγορά)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

8 Μαρτίου 2022

 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

 

Λευκωσία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

και άλλες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας ως απάντηση στην

 

κρίση στην Ουκρανία / Πόλεμος στην Ουκρανία –

 

Οικονομικές επιπτώσεις/ κίνδυνοι και αβεβαιότητες.

 

 

 

Η εταιρεία Toxotis Investments Public Ltd (η ‘Εταιρεία’), θα ήθελε να

 

ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η

 

Εταιρεία δεν αναμένει να έχει οποιεσδήποτε άμεσες αρνητικές οικονομικές

 

επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πρόσφατες κυρώσεις και

 

περιοριστικά μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι, τα κύρια στοιχεία

 

ενεργητικού της Εταιρείας αποτελούνται από ακίνητη περιουσία, δάνεια

 

εισπρακτέα και επένδυση σε μια άλλη δημόσια εταιρεία και αυτά δεν

 

αναμένεται, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, να επηρεαστούν από τις

 

ανωτέρω εξελίξεις.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα

 

τηρεί το επενδυτικό κοινό ενήμερο για οποιαδήποτε ουσιαστική

 

διαφοροποίηση των ανωτέρω.

 

 

 

Louthan Secretarial Limited

 

Γραμματέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκτύπωση Email

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕTΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2021

 

0016/00034704/el

Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΤΟΕΠ - ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

 

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2021

Αξ. Κύριοι,

 

Παραθέτουμε Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την 31.03.2021.

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εκτύπωση Email

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτουμε Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 προς ενημέρωσή σας.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Εκτύπωση Email