Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

8 Μαρτίου 2022

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

της TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD στις 18 Μαρτίου 2022 για

την εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το

οικονομικό έτος 2020 και την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το

πρώτο εξάμηνο του 2021, και άλλα συναφή θέματα.

Με την παρούσα, η TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει

ότι, το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνέλθει την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022, και

μεταξύ άλλων:

1. Θα εξετάσει και εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις

τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές

ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Εταιρείας

για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και

2. Θα εξετάσει και εγκρίνει την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας που

περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με τους εξαμηνιαίους,

ενοποιημένους, μη ελεγμένους λογαριασμούς του Ομίλου της Εταιρείας για την

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.

Louthan Secretarial Ltd

Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Εκτύπωση Email