Αρχικη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

εκ παραδρομής της συνημμένης ανακοίνωσης, δεν δημοσιεύτηκαν η Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 και ως εκ τούτου παρατίθενται στο συνημμένο.

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

FINANCIAL STATEMENTS

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Τοξότης Ειδήσεις

Εκτύπωση